Học phí phụ thuộc vào thời gian bạn muốn học tiếng Nhật tại Nihongo Center:

[threecol_one]

10 tuần
khóa học thông thường

Phí Visa
Phí đăng ký¥ 55,000
Học phí¥ 198,000
Sách giáo khoa¥ 22,000
Tổng cộng¥ 275,000

[/threecol_one][threecol_one]

6 tháng
khoá học chuyên sâu (student visa)

Phí Visa¥ 33,000
Phí đăng ký¥ 55,000
Học phí¥ 396,000
Sách giáo khoa¥ 22,000
Tổng cộng¥ 506,000

[/threecol_one][threecol_one_last]

1 năm
khoá học chuyên sâu (student visa)

Phí Visa¥ 33,000
Phí đăng ký¥ 55,000
Học phí¥ 660,000
Sách giáo khoa¥ 44,000
Tổng cộng¥ 792,000

[/threecol_one_last]

 
* Class hours may change according to the circumstances.
* Fees are not refundable.
* Tax is included.
* 20 Weeks course starts in Spring and Autumn in general.