Học phí phụ thuộc vào thời gian bạn muốn học tiếng Nhật tại Nihongo Center:

10 tuần khóa học thông thường

Phí đăng ký¥55,000
Học phí¥220,000
Sách giáo khoa¥33,000
Tổng cộng¥308,000
* Tax is included.

6 tháng khoá học chuyên sâu (student visa)

※Phí Visa¥44,000
Phí đăng ký¥55,000
Học phí¥473,000
Sách giáo khoa¥33,000
Tổng cộng¥605,000
* Tax is included.

1 năm khoá học chuyên sâu (student visa)

※ Phí Visa¥44,000
Phí đăng ký¥55,000
Học phí¥726,000
Sách giáo khoa¥66,000
Tổng cộng¥891,000
* Tax is included.
* Class hours may change according to the circumstances. * Fees are not refundable. * Tax is included. * 20 Weeks course starts in Spring and Autumn in general.