Học phí phụ thuộc vào thời gian bạn muốn học tiếng Nhật tại Nihongo Center:

10 tuần
khóa học thông thường

Phí Visa
Phí đăng ký ¥ 55,000
Học phí ¥ 198,000
Sách giáo khoa ¥ 22,000
Tổng cộng ¥ 275,000

6 tháng
khoá học chuyên sâu (student visa)

Phí Visa ¥ 33,000
Phí đăng ký ¥ 55,000
Học phí ¥ 396,000
Sách giáo khoa ¥ 22,000
Tổng cộng ¥ 506,000

1 năm
khoá học chuyên sâu (student visa)

Phí Visa ¥ 33,000
Phí đăng ký ¥ 55,000
Học phí ¥ 660,000
Sách giáo khoa ¥ 44,000
Tổng cộng ¥ 792,000

 
* Class hours may change according to the circumstances.
* Fees are not refundable.
* Tax is included.
* 20 Weeks course starts in Spring and Autumn in general.